Xu Xiake

Chinese writer Xu Xiake, wearing traditional robes, black hat, with moustache and beard